Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

Gender vs Gender

( 27-02-2018 06:31 )
Дай оценка

 Критика от чл. кор. проф. дфн Ангел Стефанов относно третирането на понятието „пол” (gender) в социален аспект от Истанбулската конвенция

ИЗТОЧНИК

    Това понятие е представено в чл.3, т. „в“:„„пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“. Следователно насилието трябва да се инкриминира и по отношение на хора от мъжки биологичен пол, но самоопределящи се в своята социално изградена роля и поведение като същества по-скоро от женски или от някакъв друг, неясно как социално изграден пол. Добре, но ако традиционно закрепените и приети културни и религиозни нагласи в дадена страна не приемат какъвто и да е трети пол, различен от мъжки и женски, то тогава това неприемане, или в някакъв смисъл заклеймяване на такова самоопределяне, би се окачествило, съгласно разглежданата Конвенция,като насилие. Но обществото в такава страна не само, че не би се съгласило да бъде упреквано в насилие, а би приело такова наложено от Конвенцията самоопределяне, като противоречащо на исторически закрепените критерии за оценка на реалния биологично изразен пол на самоопределящия се, и в този смисъл, като нежелано и неподкрепяно от установените правни и етически норми отклонение.

Аргументи на КРИТИЧНА ПУБЛИКА

От дефиницията на „социален пол” в Конвенцията, която се цитира от автора на аргумента, т.е. „„пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“, по никакъв начин не следва изводът, който авторът прави, а именно : „Следователно насилието трябва да се инкриминира и по отношение на хора от мъжки биологичен пол, но самоопределящи се в своята социално изградена роля и поведение като същества по-скоро от женски или от някакъв друг, неясно как социално изграден пол.” В дефиницията става дума за социално изградени (в английския текст - „конструирани”) роли, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете (очевидно с „мъже” и „жени” се имат предвид двата биологични пола), т. е. ясно се казва, че това са социални роли, които даденото общество обективно вменява на представителите на двата биологични пола. Точно обратното на субективната полова самоидентификация, за която пише авторът. Да се извежда от дефиницията на социален пол в Конвенцията заключението, че тя легитимира самоидентифицирането на мъже като жени или като нещо друго, неясно какво, означава да се приписва на тази дефиниция смисъл, който е диаметрално противоположен на действително нейния.

 

За да пишете коментари трябва да сте регистриран и да влезете в системата

Няма коментари за тази статия!