Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

Богослови срещу Истанбулската конвенция

( 27-02-2018 06:37 )
Дай оценка

ИЗТОЧНИК   

         Истанбулската конвенция отваря възможности за въвеждането на дефиниции за човека и на ценности, които противоречат на християнската ни идентичност като личности – мъже и жени, на християнската ни традиция като народ и на способността ни като общество – спасило евреите през Втората световна война – да защитим слабите от всяка форма на насилие. В редица текстове на конвенцията (напр. чл. 3, б, чл. 4, ал. 2, чл. 66, ал. 1 и т.н) се въвежда понятието джендър не само в смисъл на социален пол, но и в смисъл на идентичност.

1.       Какво в действителност се казва в посочените членове на конвенцията?

Чл. 3, т. б: „Домашно насилие“ означава всички актове на физическо, сексуално, психологическо или икономическо насилие, които се случват в семейството или в домакинството, или между бивши или настоящи съпрузи или партньори, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с жертвата;

Чл. 4, ал 2: Страните осъждат всички форми на дискриминация срещу жени и предприемат без забавяне необходимите законодателни и други мерки за неговото предотвратяване, по-специално като:

-         Включват в националните си конституции или в друго подходящо законодателство принципа за равнопоставеност между жените и мъжете и осигуряват практическото прилагане на този принцип;

        забраняват дискриминацията срещу жени, включително чрез използване на санкции, когато е уместно;

        отменят закони и практики, които дискриминират жени.

Член 66 — Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие

 1 Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (наричана по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция.

Оставяме на читателя сам да прецени, дали в посочените текстове на Конвенцията „се въвежда понятиетоджендърне само в смисъл на социален пол, но и в смисъл на идентичност, както се твърди в Становището. От приведените цитати се вижда, че там изобщо не става дума за нищо такова. А как се нарича подобно действие в аргументативен текст – да заявиш, че в даден пункт на официален документ се казва нещо, за което там изобщо не става дума, нека и на този въпрос читателят сам си отговори.

1.1.            Конвенцията вменява на едно неюридическо понятие (знаково за определени ЛГБТ среди) юридическо значение за всички българи;

 

Какъв е критерият за разграничаване на юридическо от неюридическо понятие според авторите на Становището?

 

2.       Понятието джендър е квазинаучно и е част от идеологията на джендър идентичността, съгласно която полът е изцяло социален конструкт:

В Конвенцията социален пол („джендър”) се дефинира (чл. 3 в) като: „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“. Т.е. става дума за социални роли, които в определено общество се приписват на мъжете и жените в качеството им на носители на биологичен пол. В логически термини, биологичният пол в тази дефиниция на „джендър” е субект, на който се приписва някакъв предикат. Иначе казано, въпросната дефиниция изхожда от биологичния пол, т.е. ни най-малко не релативира неговата значимост, още по-малко пък го подменя със социален пол. Всеки индивид има и биологичен, и социален пол, като социалният, разбира се, в качеството си именно на социален, не може да бъде друго, освен социален конструкт. И тази дефиниция не представлява нищо повече от една констатация, че в различните общества на мъжете и жените (в качеството им на носители на биологичен пол) са приписвани социални роли, които са определяни от културните особености на тези общества.

От гледна точка на преобладаващите в нашето общество нрави и ценности много от въпросните исторически реализирали се социално-полови роли („конструкти”) са неприемливи – например това, че в някои области на Индия в определен исторически период е било прието, че е редно вдовиците да бъдат изгаряни живи на кладата на тялото на починалия им съпруг. Такъв би бил, по всяка вероятност и случаят с едно културно обусловено легитимиране на значителни отклонения на социално-половите роли от биологично-половите. Но ако някъде подобно социално конструиране на социалния пол стане широко разпространена практика (засега такова общество, за добро или за зло, няма), това няма да се дължи на констатацията (в чл. 3 на Конвенцията), че то е възможно, а на съответните културни особености на въпросното хипотетично общество.

2.1. Въвеждането в законодателството на идеологически натоварено понятие създава възможности за последващото налагане на културни модели и ценностни нагласи, които рушат основите на личностната идентичност и на семейството като основна структурна единица на обществото.

В законодателството на нашата страна фигурират и понятия като „раса”, „нация”, „религия”, които са били използвани от идеологии като расизъм, нацизъм, религиозен фундаментализъм и т.н. Означава ли това, че те нямат място в законите? От използването на понятието „джендър” в „джендър идеологията” нима следва, че всеки текст, в който то се появява, представлява изява на тази идеология?

 

За да пишете коментари трябва да сте регистриран и да влезете в системата

Няма коментари за тази статия!