Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

Становище на Светия Синод

( 08-03-2018 13:56 )
Дай оценка

Становище на Светия Синод по повод Истанбулската конвенция

от 22 януари 2018

Източник:

4. При систематическото, логическото и телеологично тълкуване на Конвенцията, а и от нейното заглавие, става пределно ясно, че субект на защита са жените и момичетата, т.е. единият от установените два пола. В този смисъл наличието на това определение за „пол“ или (gender) в автентичния текст е в противоречие със заглавието на Конвенцията и е извън контекста, освен ако не цели да се разшири обхватът на защита, какъвто е настоящият случай. Или най-общо, в предметния обхват на защита чрез понятието (gender) попадат и лицата, които се определят със социален пол, различен от биологичния, а не само жените и момичетата.

        При поне донякъде внимателен прочит на Конвенцията не може да не се установи, че в нейния контекст защитата от насилие се отнася до жените в качеството им на носители именно на биологичен женски пол, а въвеждането на термина „социален пол”, т.е. “gender” в английския оригинал, е направено, за да се въведе и терминът „gender based violence” (чл.3а), преведен не съвсем точно на български като „насилие, основано на пола”, от което именно насилие Конвенцията цели да защитава жените. Т.е. става дума за насилие, което не е предопределено от биологичните различия между мъжете и жените, а от различията между социалните роли, които им се приписват в един или друг културен контекст. Както се вижда, манипулацията в Становището се състои в това, че на въвеждането в нейния текст на термина „социален пол” („gender”) се приписва напълно различна роля от тази, която се има действително предвид.

Отделен въпрос е, че в други части на Конвенцията се споменава, че при нейното прилагане не бива да се допуска дискриминация (чл.4/3) въз основа на пол (т.е. спрямо мъжете), раса, религия и пр., вкл. и на сексуална ориентация. Такава уговорка може да бъде намерена практически във всеки нормативен документ който спада към законодателството в демократичните държави, но нима от това следва, че всички тези конвенции, договори, харти и т.н. имат за цел да легитимират нестандартните сексуални ориентации?

 

5. Определение за (gender) не се съдържа в нито един от изброените в преамбюла на Истанбулската конвенция международни договори и актове. В националното ни законодателство не се дава определение за „пол“, нито се дефинират понятията „мъж“ и „жена“.

Неубедителни са твърденията, че в конвенцията не се въвежда понятието „трети пол“, тъй като в определението за пол или (gender) в автентичния текст на Конвенцията се влага съдържание, различно от двата биологични пола, макар това да не е изрично записано като „трети пол“.

Да се твърди, че щом терминът “gender”, т.е. „социален пол” не означава биологичен пол, той не може да означава нищо друго, освен „трети пол”, не само е нелогично, но и подвежда читателя на Становището да види в Конвенцията нещо, което там просто няма.

 8. Ето защо, чл. 6 от Конвенцията не задължава държавите да прилагат “политики, основани (на пола), както гласи българският превод, а да прилагат джендърна политика (genderpolicy), както гласи автентичният текст.

А ето какво гласи действително автентичният текст в българския и в английския вариант:

Член 6 — Политики, отчитащи особеностите на пола
Страните се ангажират да включват перспектива, основана на пола, в изпълнението иоценката на въздействието на разпоредбите на настоящата Конвенция, както и да насърчават и ефективно да внедряват политики за равнопоставеност между жените и мъжете и за овластяване на жените.

Article 6 – Gender‐sensitive policies

Parties shall undertake to include a gender perspective in the implementation and evaluation of the impact of the provisions of this Convention and to promote and effectively implement policies of equality between women and men and the empowerment of women.

Да се цитират „политики, отчитащи особеностите на пола” като “политики, основани на пола” и gender‐sensitive policies” като „genderpolicy” не са безобидни неточности. На фона на твърденията, като например на проф. Михаил Константинов, че Истанбулската конвенция представлява поредната реализация на т. нар. „gender-идеология”.

 

За да пишете коментари трябва да сте регистриран и да влезете в системата

Няма коментари за тази статия!