Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

За Истанбулската конвенция от … логическа гледна точка 2

( 10-03-2018 19:13 )
Дай оценка

За Истанбулската конвенция от … логическа гледна точка 2

Професор Венцеслав Кулов

ИЗТОЧНИК

Да допуснем, че един човек, г-н Х, чиито биологичен пол е бил определен при раждането му като мъжки, в даден момент започва да се облича като жена, да имитира женското поведение, да се възприема като жена и да настоява, че това негово женско самосъзнание трябва да бъде легитимирано. Какъв би трябвало да бъде социалният пол на този човек – мъжки или женски? И ако неговата евентуална женственост бъде узаконена по надлежния ред, г-н Х, вече трансформиран като г-жа Х, би следвало да има правото да сключва граждански брак с лица от мъжки пол по рождение, да участва в женски турнири по шахмат и т.н.

Въпросът, който е загатнат, но оставен без решение в конвенцията, може да се формулира и по друг начин: кое човешко качество е по-важно от юридическа гледна точка: биологичният или социалният пол на един човек? Ако квалификациите, основани на биологията и самосъзнанието, не се съгласуват (един човек е роден като мъж, но се осъзнава като жена), коя от тези две квалификации има юридически приоритет?

Според нас централна роля в комплекса от манипулации на общественото мнение във връзка с Истанбулската конвенция има подмяната на значението на термина „социален пол” (“gender”) който се използва в нея. В прословутата дефиниция на „социален пол” (чл. 3, т. в) става дума за „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете”. В Конвенцията този термин се използва наред с „биологичен пол”, т. е. “sex” (тук се абстрахираме от бъркотията, която се получи вследствие от неудачния превод и на “sex”, и на “gender” като „пол”, при което се създаде у част от публиката впечатление, че се има предвид подмяната на едното с другото), с цел да се вземе под внимание безспорният факт, че социалните роли, поведения, характеристики и т.н., които се приписват на носителите на биологичен женски или мъжки пол в различните общества, в зависимост от техните исторически и културни специфики, не са предопределени от биологичния пол. В различен културен контекст на носителите на едни и същи биологични полови белези се приписват и предписват различни социални роли, от тях обществото очаква различно поведение и пр. Именно културно обусловени представи за това, как е редно да се държи жената, или мъжът, са в основата на оправдаването или поне омаловажаването на актовете на насилие спрямо жените и това обстоятелство налага въвеждането и използването в Конвенцията на термина “gender”.

 

Но, и тук стигаме до същинската манипулация, във въпросния международен документ терминът “gender” има определени функции и съответно се използва със строго определено значение, така както е дефиниран в чл. 3, т. в. Там не става дума за каквито и да са социални роли, видове социално поведение или характеристики, които някой, все едно кой, приписва или предписва на носител на биологичен мъжки или женски пол, без те да са предопределени от неговите или нейните биологични полови белези. А само за онези, „които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете”. Т.е. от всички възможни начини за осмисляне или преосмисляне на биологично-половата принадлежност на един или друг човек, тук се има предвид само един от тях – приписването/предписването на определени социални роли и пр., които са зададени от исторически и/или културно обусловени специфики на съответното общество. На даден носител на мъжки или женски биологичен пол могат да му се приписват социални роли, поведение и т.н. и по други начини. Включително той или тя да си ги приписва сам/а на себе си (мъж, който се самоидентифицира като жена, или обратното). Именно това, за което критиците на Конвенцията манипулативно твърдят, че се има предвид с въвеждането и използването в нея на термина “gender”. Но случая просто не е такъв…

И, за да стане пределно ясно дори и на ниво на всекидневно съзнание – един пример. Представете си, че искате да си купите череши. Но Ви предлагат круши. И на Вашето недоумение отговарят – „та нали и черешите, и крушите все са плодове, защо държите да получите именно череши”. Да, в Конвенцията наистина става дума за социални роли на мъжете и жените, които не са предопределени от биологичния им пол. Но за един вид такива роли, който макар и да имат нещо общо с хомосексуалното релативиране и ревизиране на собствената биологична полова принадлежност – дотолкова, доколкото, и в единия, и в другия случай става дума за социални роли, поведения и характеристики, които не са предопределени от биологичния пол – все пак са съвсем различен вид роли, поведения, характеристики и т.н. И механизмът на тяхното приписване и предписване е различен (обективен, не субективен), и социалните последствия от всичко това са различни, и до никакво релативиране значимостта на биологичния пол по този път не може да се стигне и т.н. Манипулацията тук е класическа – поради това, че два вида случаи принадлежат към един и същ род и поради това имат и общи характеристики, на единия от тях се приписват и такива характеристики, които той няма. Поради това, че ги има другият.

 

 

За да пишете коментари трябва да сте регистриран и да влезете в системата

Няма коментари за тази статия!