Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

ОПИТ ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ГЕЙ БРАКОВЕТЕ

( 05-03-2018 03:58 )
Дай оценка

 ОПИТ ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ГЕЙ БРАКОВЕТЕ - ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Из: Публикация във форума „Гласове” (без персонифициран автор):
Източник

  1. Статут на бежанци за хора с „особености на пола“

Гл. 7 чл. 60 ал 2 Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.

 

Гласуването на Истанбулската конвенция ще задължи България да дава статут на бежанец на всеки чужденец с „особености на пола“. С други думи, всеки травестит в Иран например може да получи гарантиран статут на бежанец у нас, тъй като в родината си е преследван заради „особености на пола“.

В Конвенцията правото на убежище се третира в чл. 60:

 

Член 60 — Молби за убежище, основани на пола

1 Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да гарантират, че насилието над жени, основано на пола, може да бъде признато като форма на преследване по смисъла на член 1, А, параграф 2 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и като форма на сериозна вреда, която дава право на допълнителна/добавъчна закрила.

2 Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.

3 Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола, включително определяне на статут на бежанец и заявление за международна закрила.

В този текст никъде не става дума за хора с нестандартна сексуална ориентация. И все пак, може би нещо подобно се има предвид с фигуриращия в него термин „особености на пола” (разбирай, на социалния пол, в оригинала – “gender“)? Светлина върху този въпрос хвърля Обяснителният доклад към Конвенцията, където в тази връзка пише следното:

Член 60 – Молби за убежище, основани на пола

Законодателството в областта на предоставянето на убежище не успява да се справи с разликата между мъжете и жените по отношение на това защо и как те са подложени на преследване. Тази „слепота“ от гледна точка на пола при създаването на статут на бежанец и на международна закрила е довела до ситуации, при които искове на жени, бягащи от насилие, основано на пола, са оставали непризнати. През последното десетилетие обаче развитието на международното право и стандартите в областта на правата на човека, както и съдебната практика са довели до увеличаване броя на страните-членки на Съвета на Европа, които признават някои форми на насилие срещу жени като форма на преследване, свързано с пола, по смисъла на Член 1 A(2) от Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците. Няма съмнение, че изнасилването и другите форми на насилие, основано на пола, като например осакатяването на женските полови органи, насилието, свързано със зестра, сериозното домашно насилие или трафика на хора са все актове, които са използвани като форми на преследване, независимо дали са извършени от държавни или недържавни действащи лица.

Към тълкуванието на този член има още няколко параграфа, които всеки наш читател може да види в текста на Обяснителния доклад, публикуван на нашия сайт и които не поместваме тук, за да не утежняваме излишно дискусията. Нито в цитирания по-горе текст, нито в тези параграфи, терминът „особености на пола” бива отнесен към нестандартна сексуална ориентация. В текста на двата документа става дума единствено за жените и за опасността от евентуално подценяване на техни проблеми, дължащи се на упражняването на различни форми на насилие над тях в техните страни на произход, което би довело до неоправдан отказ на убежище.

Следователно, тълкуването в коментираната публикация на термина „особености на пола“ като нестандартна сексуална ориентация (с дадения като пример ирански травестит) не съответства на смисъла, в който този термин е употребен в Конвенцията и в Обяснителния доклад. Това означава, че в случая имаме работа с типична манипулация – да се припише на един термин от международен документ значение, което не се има предвид по никакъв начин в самия документ.

 

За да пишете коментари трябва да сте регистриран и да влезете в системата

Няма коментари за тази статия!